• Home
  • Ngabhebha Undodakazi Wami

Ngabhebha Undodakazi Wami

Kuthe sise makhaya siphelel as family, kube nendlela okumele ngiyi thathe, ngithunwa khona ekhaya. Nami ngi sukumele phezulu njenge njwayelo. Ngithi sengi phuma e gcekeni, ngizwe kumemeza Pamela, ngicela uku hamba nawe babo mncane. Ngi check esibukweni nangu uya gijima uzo ngena kwi passenger seat. Sihambe. Siya xoxa nje as usual. Yena ke nje naturally. Uyathanda ukungi thinta Uma sikhuluma, so anginaki kangako. U comment nge ntshebe esi Grey, uyay donsa angi naki ukut she is up to something. Sihambe sesi dlula endaweni eyi hlathi lo mlungu. Athi ucela ngime achame. Nginga xwayi ngoba vele bebe phuza ama cider bebe besebenza. Ngime eceleni. Avele angehli emotweni. Kunokuthi ehle avele awele kwi driver seat. Angiqabule, so passionately, akufikanga nokut ngibuze ukut wenzani. Aqede angibuke emehlweni, abone ngi did didekile angi phinde. Bese ngimkhumbuza ukut ngingu baba wakho, le esiyenzayo ayisifanele. Aphendule athi โ€œngyazi ngyazi babo mncane kodwa kudala ngikuhalela ngicela ungi bhebhe noma ikanye nje.โ€ Ngithi nginikina ikhanda avel acwebise amehlo. Ukut Kanjan nam angaz, ngazizwa sengibuza ukut uya thembisa yin ukut le mfihlo angeke ayidedele nangelilodwa ilanga? โ€œI promise โ€ ephendula.
We kissed. Ehlise panty, agxumele kumina, ancike kwi steering wheel, isbumbu esinamalebe ebusweni bami. Ngisingene ngomlomo. Ngimkhothe, ngidlalise u bean ngama lips ๐Ÿ’‹. But nginga mbhebhi, kuse mini bebade, kunabantu abasebenza kulama hlathi. Bese ngithi enough for now. Szo buye siqhubeke another day. Siqhubeke no hambo lwethu.
Sibuyele e dolobheni after a few days. Ngim whatsapp sihlangane ezotolo ezise duze. Ngimthathe siyo book u 3 hours. Singene, lapho sengibuka njenge ntombi yami not umndeni. We having drinks, she likes her chocolate ๐Ÿซ, we kiss, ngiyam nkompa, she is loving every minute of it. She sucks my dick, like a pro. Itโ€™s 69 position. Nami income yakhe is all over my face. Iโ€™m loving โค the taste. Then ngimlalisa ngomhlane, ikhingqi ku bean, ngyali hlikihla nje. Ukhalela phansi ngalowo mzuzu. Lingene kancane ngilikhiphe, we both loving every minute of this. Ngilifake a scream, ngifende gently like thereโ€™s no tomorrow. Athi ngya Chama, asho a vibrate. Ngimlinde for at least a minute liphakathi. Siqhubeke ngimfende angibize ngo baby, daddy, Akasazi Athini. Abuyele ngaphezulu angifende kamnandi ngizulelw you Khanda. Ashame okwesibili bese ngi Chama nami. ๐Ÿ’ง ๐Ÿ’ง
I nkinga nje, sekuyi mpilo yethu. Uma sithola ithuba akasekho otshela omunye. We fuck

Leave a Reply