• Home
  • Author: Africanooze

Ngabhebha Undodakazi Wami

Kuthe sise makhaya siphelel as family, kube nendlela okumele ngiyi thathe, ngithunwa khona ekhaya. Nami ngi sukumele phezulu njenge njwayelo. Ngithi sengi phuma e gcekeni, ngizwe kumemeza Pamela, ngicela uku hamba nawe babo mncane. Ngi check esibukweni nangu uya gijima uzo ngena kwi passenger seat. Sihambe. Siya xoxa nje as…